Naše priority

Hospodaření obce.

Budeme usilovat o dlouhodobě vyrovnané hospodaření obce. Obec a obcí zřízené subjekty musí fungovat maximálně transparentně a efektivně. Průběžně budeme občany informovat o tom, jak si obec vede, jaké jsou plány na další období. Obyvatele naší obce stavíme na první místo a zapojíme je tak do rozhodování o důležitých a strategických investicích.

Rozvoj obce musí být výsledkem koncepčního rozhodování a dlouhodobé vize založené na odborných podkladech a studiích. Naše vize stojí na skutečných potřebách občanů a je zaměřena na kvalitní život pro všechny generace, i ty budoucí.

Prosadíme snížení daně z nemovitostí na předchozí výši. Lidem tak dáme možnost ušetřené peníze užít pro své životní potřeby v době skokového zdražování všech výdajů.

Školství

Chceme, aby se stávající i nově vybudované zázemí všech vzdělávacích zařízení v naší obci využívalo účelně a efektivně. Budeme prosazovat rozšíření nabídky kroužků pro žáky základní školy se zaměřením na výuku cizích jazyků, sport, ochranu přírody, technické dovednosti, výuku hry na hudební nástroje. 

Zásadní je pro nás kvalitní výuka v mateřských školách a základní škole, jejich vzájemná spolupráce, komunikace a návaznost vzdělávání, a to včetně zapojení Ústavu ekologického vzdělávání v Mladoňově. Budeme společně s vedením škol a odborníky pracovat na koncepci vzdělávání.

Velmi důležitou vnímáme spolupráci s rodiči a budeme pracovat na tom, aby naše školy měly dobré jméno a byly pro rodiče první volbou při rozhodování, kde se budou jejich děti vzdělávat.

Podle inspekční zprávy, máme co zlepšovat.

Stáhnout

Životní prostředí

Chceme v maximální možné míře prosazovat realizaci opatření navržených v Generelu krajinných úprav naší obce, a to šetrným přístupem k přírodě a krajině.

Navrhneme rozšíření grantů obce o podporu projektů do oblasti životního prostředí, do výsadby sadů pro místní spolky a občany, do oblasti hospodaření s dešťovou vodou a zadržení vody v krajině.

Je pro nás důležité, v jakém prostředí žijeme a jakou stopu zanecháme dalším generacím.

Navrhneme ekonomičtější a efektivnější koncepci hospodaření s odpady s cílem minimálního dopadu na rozpočet domácností a ekologii. Zabráníme vybudování třídírny odpadů pro okolní obce a podniky, která by zhoršovala kvalitu života v obci. 

Zajistíme velkoobjemové kontejnery pro svoz biologického odpadu ze zahrad.

Pracujeme na změně územního plánu tak, aby nedocházelo k dalšímu zbytečnému zastavování extravilánu obce a navyšování dopravy a hluku.

Energetika

Konkrétními kroky se zasadíme o koncept energetické soběstačnosti obce. Obyvatelům společně s odborníky navrhneme vhodná opatření ke snížení dopadů energetické krize a umožníme jim financování energeticky úsporných opatření s podporou nejen státní dotace, ale také obce.

Budeme se řádně starat o stávající infrastrukturu, především zdroje pitné vody a investovat do jejího rozšíření (vodní elektrárna) a zkvalitnění systému regulace. Navrhneme energetický audit obecních budov a při dalších rekonstrukcích se zasadíme o realizaci energeticky úsporných opatření včetně instalace fotovoltaické elektrárny. 

Budeme usilovat o zavedení chytrých řešení v řízení energetiky ve všech obecních budovách a zařízeních.  

Bezpečnost na komunikacích

Zasadíme se o realizaci bezpečnostních opatření dle vypracovaného bezpečnostního auditu v naší obci se zaměřením na kritická místa v uličkách, parkování, přechody, autobusové zastávky. Budeme usilovat o zklidnění dopravy především na místních komunikacích formou zón se sníženou povolenou rychlostí. Zaměříme se na značení cyklostezky pro bezpečnější pohyb nejen cyklistů, ale také chodců a výjezdů vozidel z místních komunikací od domů, které jsou v tuto chvíli nebezpečné.

Navrhneme zvýšení počtu přechodů na frekventovaných místech, jako jsou autobusové zastávky. Po dohodě s vlastníkem hlavní cesty zajistíme na vjezdech do obce ostrůvky nebo podobná opatření, aby vozidla vjížděla do obce již zpomaleně, vyjížděla plynule a cyklisté a chodci mohli přecházet cestu po částech. 

Zajistíme opravy uliček, především výmoly. Opravíme odtoky vody z cesty tak, aby nezatíkala na soukromé pozemky.

Podpora místního podnikání

S místními živnostníky, podnikateli a zaměstnavateli navážeme komunikaci formou pravidelných business setkávání. Chceme vytvořit síť, která usnadní cestu k novým zákazníkům a obchodům a pro naše občany přístup ke kvalitním službám. Budeme usilovat o rovnou soutěž v podnikatelském prostředí.

Chceme nejen udržet, ale i rozšířit lékařskou péči a rozsah poskytovaných zdravotnických služeb v obci.

Komunikace s občany

Pro zdravý rozvoj obce a pro naplnění cíle udržitelného rozvoje obce je pro nás prioritou zřízení odborných komisí tak, jak je tomu v obcích obdobné velikosti. Kdo jiný než vy, odborníci a zapálení nadšenci z řad sousedů a spoluobčanů, by měl udávat směr rozvoje obce v oblastech jako je spolková činnost, urbanizace, životní prostředí, energetika, sociální oblast a další.

Zajistíme, aby všechny informace byly pro naše občany přehledné a dostupné, zastupitelstva probíhala on-line přenosem a všechny názory byly vyslyšeny a problémy řešeny.

Komunitní život a místní spolky

Obec musí poskytovat všem svým občanům zázemí napříč generacemi. Chceme do komunitního života v naší obci zapojit více občanů, a to včetně našich seniorů. Zasadíme se o založení Klubu seniorů, o jejich pravidelné setkávání v obci i v regionu a umožníme jim i nadále využívat jejich energii a potenciál pro společný komunitní život a předávání zkušeností mladším generacím. S Klubem seniorů budeme pořádat mezigenerační setkávání, zájmové kroužky, besedy a zájezdy pro zájemce.

Budeme pokračovat v pořádání obecních akcí a rozšíříme nabídku přednášek a společenských akcí v Sokolovně, knihovně a společenském sále. Pořádáním charitativních akcí podpoříme místní spolky a naše spoluobčany v nouzi nebo tíživé životní situaci.

Podle zájmu občanů vybudujeme komunitní zahradu, moštárnu, dílnu/opravnu či pekárnu.

Pro naše občany, především seniory nebo osoby se zdravotním postižením, zajistíme cenově dostupné služby Provozní.

Nezbytná je podpora všech zájmových uskupení v obci. Bez finanční podpory obce se činnost spolků neobejde. Uvědomujeme si, že práce dobrovolníků přispívá ke kvalitě života v obci. Budeme podporovat dostupná sportoviště a připravovaný multifunkční volnočasový areál v bývalé cihelně pro děti, rodiny, seniory a hendikepované spoluobčany. Podpoříme rekonstrukci hasičského cvičiště na moderní areál s parametry dráhy na vrcholové úrovni. 

Chceme zkvalitnit práce a zvýšit dohled nad činnostmi v oblasti úklidu a udržování zeleně v obci, na místních komunikacích, zastávkách a hřištích. Zasadíme se o vybudování dalších odpočinkových míst pro volnočasové aktivity spoluobčanů a dokončíme stávající projekty. 

Přejeme si, aby naše obec bylo příjemné místo k životu. 

Naše sociální sítě

František Solař © 2023