Legislativní okénko

Legislativní okénko

Pokračujeme v objasnění pojmů ze státní správy a samosprávy – vysvětlení pojmu „samostatná působnost obce“

Samostatná působnost obce:

Samostatná působnost znamená, že obec spravuje své záležitosti samostatně ve vlastním zájmu nebo v zájmu svých občanů. Při samostatném výkonu působnosti musí pečovat o všestranný rozvoj svého území, vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a uspokojovat potřeby svých občanů.

Stát prostřednictvím zákonů stanoví, které záležitosti si obec spravuje v rámci své vlastní samosprávy. Jde především o zajištění bydlení (např. pronájem obecních bytů), zajištění ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Obec může vydávat obecně závazné vyhlášky, řídí se zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec může v samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce, může udělovat čestné občanství fyzickým osobám, které se zasloužily zejména o rozvoj obce, a může udělovat ceny obce.

Book in library with open textbook,education learning concept

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023